RB 15/2019 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO PSr 2019

Zarząd Suwary S.A. w załączeniu przekazuje Skrócone Skorygowane Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 tj. za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.

W stosunku do danych podanych w dniu 28 czerwca 2019 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę wyniku finansowego netto oraz prezentacji poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat. Pozycje sprawozdań których dotyczą korekty oraz ich wartość przedstawia załącznik nr 1.

Korekta spowodowana została:
– ujawnieniem błędów dotyczących sprawozdań poprzednich okresów tj. roku obrotowego 2017/2018 oraz
– nieprawidłowym ujęciem pozycji „pozostałe przychody operacyjne” dla spółki zależnej w prezentowanym okresie tj. od 01.10.2018 do 31.03.2019 r.

1. Zestawienie korekt

2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY

3. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego SUWARY S.A.

4. Skrócone skorygowane półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone skorygowane półroczne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.

5. Półroczne skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY wraz z oświadczeniami Zarządu

Szybki kontakt!
+
Wyślij!