RB 18/2018K Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 oraz 18/2018K w przedmiocie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 31.10.2018r. oraz 18/2018K z dnia 31.10.2018r., prostujemy:

  1. oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą identyfikatora roku obrotowego oraz daty publikacji kwartalnego raportu okresowego   za 3 kwartał roku obrotowego 2018/2019
  2. Podstawę prawną opublikowanego raportu bieżącego 18/2018.

Błędna podstawa prawna:

„Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim”

Właściwa podstawa prawna:

„Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim”

Z uwagi na błędne dane podane w ww. raportach bieżącym oraz korygującym, Spółka podaje prawidłową, skorygowaną, jednolitą treść raportu bieżącego 18/2018 w sprawie dat publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku:

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019 trwającym od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku:
31.01.2019 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017/2018
31.01.2019 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018
28.02.2019 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2018/2019
28.06.2019 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2018/2019
29.08.2019– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2018/2019
Zarząd spółki Suwary S.A. oświadcza, że:
•zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II i IV kwartał roku obrotowego 2018/2019;
•zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2018/2019 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy;
•zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego. W skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
•zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej emitenta będą sporządzane w formie jednego dokumentu
•Wszystkie raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.suwary.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie

Szybki kontakt!
+
Wyślij!