RB 19/2019 Uchwała Zarządu Spółki Suwary S.A. dotycząca połączenia Spółek Suwary S.A. i Suwary Development Sp. z o.o.

Suwary S.A. informuje, iż w dniu 24.09.2019 została podjęta uchwała  o przyjęciu planu połączenia o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach  (KRS: 0000200472 )  z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach ( krs nr 0000363298 )

 I. SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach jest jedynym wspólnikiem SUWARY DEVELOPMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Pabianicach i posiada 100% kapitału zakładowego Spółki.

II. Łączeniu podlegają:

1. Spółką przejmująca jest SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach  adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200472,

2. Spółką przejmowaną jest SUWARY  DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298,

III. Tryb połączenia:

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 ksh. tj. łączenie przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku SUWARY Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach.

Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!