RB 20/2019 Daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Suwary S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 trwającym od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku:
31.01.2020 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018/2019
31.01.2020 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018/2019
28.02.2020 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019/2020
30.06.2020 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2019/2020
28.08.2020– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019/2020
Zarząd spółki Suwary S.A. oświadcza, że:
•zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II i IV kwartał;
•zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy;
•zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego. W skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
•zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej emitenta będą sporządzane w formie jednego dokumentu
•Wszystkie raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.suwary.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie

Szybki kontakt!
+
Wyślij!