RB 23/2019 Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 18 listopada 2019r. informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363298 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

Jednocześnie, zgodnie z art. 500 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach wraz SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonał wspólnego  ogłoszenia planu połączenia w w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 201/2019 (5840) poz 53185 z dnia 16 października 2019r. oraz, że od dnia 18 listopada 2019r. w siedzibie Spółki w ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice zostały wyłożone do wglądu Wspólników łączących się spółek:

  1. plan połączenia z załącznikami, tj.:

a)      ustalenie wartości majątku Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia tj na dzień 1 sierpnia 2019r.

b)      oświadczenie, iż Spółka nie załączyła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ze względu na publikację raportu półrocznego ze względu na treść art. 499 § 4 k.s.h. tj.  Spółka sporządza zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

c)      projekty uchwał o połączeniu Spółek.

  1. oświadczenie sporządzone przez Suwary Development Spółka z o.o. dla celów połączenia na dzień 1 września 2019r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
  2. projekty uchwał o połączeniu Spółek Suwary S.A. w Pabianicach i  Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Jednocześnie zawiadamiamy, iż raportem bieżącym nr 21/2019 z dnia 18 listopada 2019r. Spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie którego przedmiotem będzie połączenie Spółki z Suwary Development Spółka z  o.o. na dzień  19 grudnia 2019r. godz. 11.00  w siedzibie Spółki w Pabianicach ul. Piotra Skargi 45/47.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!