RB24/2019/K Korekta raportu bieżącego RB24/2019 – jednostronne podpisanie istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2019 z dnia 13.12.2019r. prostujemy oczywistą omyłkę w nazwie i siedzibie kontrahenta, z którym podpisana została jednostronna umowa określająca  zasady współpracy pomiędzy stronami. W raporcie 24/2016 podana została błędna firma i siedziba kontrahenta Arjo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Prawidłowa firma i siedziba kontrahenta Arjo AB (Public), z siedzibą w Malmo, Szwecja.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 24/2019 pozostają bez zmian.

Prawidłowa treść  raportu bieżącego nr 24/2019 brzmi:

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 13.12.2019r. została podpisana jednostronnie  przez spółkę  SUWARY SA (Sprzedający)  z   Arjo AB (Public)  z siedzibą w Malmo, Szwecja  istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Bydgoszcz  półproduktów do produktów wytwarzanych przez Arjo Polska sp. z o.o. w segmencie medycznym. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna roczna wartość sprzedaży  osiągnie  wielkość  powyżej 5 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć  5% jej wartości.

 Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!