RB 19/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 17/2020 z dnia 28 marca 2020r., rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 24 marca 2020 ( Dz.U. z 2020r. poz. 522) informuje, iż w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie odbyło się ono stosownie do treści art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych tj. w okresie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, który w Spółce zakończył się w dniu 30 września 2019r. W konsekwencji nie zostały podjęte uchwały dotyczące:

1)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2)  powzięcie uchwały o pokryciu straty;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w najbliższym terminie umożliwiającym jego bezpieczne przeprowadzenie.

Podstawa prawna                                                                                                        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szybki kontakt!
+
Wyślij!