RB 6/2020 Korekta raportu rocznego 2018/2019

Zarząd Spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach informuje, iż dokonana została korekta raportu rocznego za 2018/2019 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2020r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 20182019, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:

– sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania zarówno do raportu skonsolidowanego jak i jednostkowego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2018/2019 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2020r. nie uległy zmianie.

Raport roczny za 2018/2019 rok uzupełniony (skorygowany) w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!