RB 9/2020 Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia

Zarząd Suwary S.A. koryguje Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku. Korekta dotyczy:

 1. Uzupełnienia oświadczenia Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w pkt. 5.10 Sprawozdania Zarządu o informacje             o których mowa w  §70 ust. 1 pkt 7 lit. b i c oraz w §71 ust. 1 pkt 7 lit. b i c Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Przy czym informacje zawarte w obu paragrafach §70                i §71 Rozporządzenia ujęte są łącznie w pkt. 5.10 Sprawozdania.  Dodano:

„Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej będącego załącznikiem do Uchwały nr 7/2020 Rady Nadzorczej, Zarząd oświadcza, że:

 • wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie roczne sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru                  i procedur wyboru firmy audytorskiej
 • firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej
 • przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej                      i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji
 • Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską”
 1. Uzupełnienie oświadczenia Rady Nadzorczej , o którym mowa w pkt. 5.11 o  informacje,  o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 8) lit. b oraz § 71 ust.1 pkt 8) lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) sprawozdania dodano:

c) nie ma zastosowania § 70 ust. 1 pkt 8) lit. b oraz § 71 ust. 1 pkt 8) lit. b rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 1. Uzupełnienia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego („Oświadczenie”) o informacje określone w §70 ust. 6 pkt. 5 lit. 1 Rozporządzenia. Uzupełnienie Oświadczenia znajduje się w pkt.  5.5 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej EmitentaSprawozdania Dodano:

„Pan Raimondo Eggink jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Licencję doradcy inwestycyjnego zdobył w marcu 1995r. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i doradców. W 2000r. stowarzyszenie AIMIR przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) a w latach 2004-2013 Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Pan Paweł Powada jest osobą spełniającą ustawowe kryteria niezależności, posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu branży przemysłowej. Pracuje i pracował w zarządach spółek związanych z technologią informatyczną.

Pan Jeffrey Barclay  jest osobą posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu branży,                   w której działa emitent oraz posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości    i badania sprawozdań finansowych. Od 17 lat pełni funkcję wiceprezesa ds., finansów Wentworth Technologies, światowego lidera w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz narzędzi do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W 1989 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta w Institute of Chartered Accountants w Ontario, Kanada. Przez 7 lat pracował dla KPMG Canada w zespołach audytorskich, brał udział w audytach dużych międzynarodowych firm produkcyjnych i ubezpieczeniowych, podatków od osób prawnych i fizycznych oraz transakcji połączenia i nabycia.

Polityka oraz procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem podjęta została Uchwałą nr 3/2017 i 4/2017 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Suwary S.A. przy udzielaniu rekomendacji oraz Rada Nadzorcza Spółki dokonując wyboru firmy audytorskiej kierują się następującymi głównymi zasadami:

 • Zasadą bezstronności i niezależności firmy audytorskiej, szczególnie w kontekście ewentualnych usług niebędących czynnościami rewizji finansowej świadczonych na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Wentworth
 • Zaproponowanym kosztem usługi
 • Skalą działalności firmy audytorskiej umożliwiającą przeprowadzenie badania innych podmiotów Grupy Kapitałowej Wentworth
 • Dotychczasowym doświadczeniem firmy audytorskiej w badaniu jednostek zainteresowania publicznego o zbliżonym profilu działalności

Pierwsza umowa z firmą audytorską na przeprowadzenie badań i przeglądów może zostać zawarta na okres 2 lub 3 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki i była sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria. Rekomendacja nie dotyczyła przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Na rzecz emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe  inne dozwolone usługi niebędące badaniem .”

 1. Uzupełnienie pkt 1.4 i 1.5  sprawozdania z działalności poprzez dodanie:

Definicje:

 1. 1.         Rentowność sprzedaży brutto:  Zysk przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży
 2. 2.         Rentowność sprzedaży netto: Zysk  (Strata netto) / przychody ze sprzedaży
 3. 3.         Rentowność EBITDA: EBITDA/ przychody ze sprzedaży i przychody operacyjne
 4. 4.         Kapitał własny/ Majątek trwały
 5. 5.         Zobowiązania kapitałowe, kredyty i pożyczki i inne instrumenty dłużne plus leasingi /Kapitał własny
 6. 6.         Zobowiązania finansowe, kredyty i pożyczki i inne instrumenty dłużne plus leasingi /aktywa
 7. 7.         Płynność bieżąca: aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe
 8. 8.         Płynność szybka: aktywa obrotowe minus zapasy do zobowiązań krótkoterminowych
 9. 9.         Rotacja zapasów: zapas/przychody ze sprzedaży X 360 dni
 10. 10.       Rotacja należności: należności z tytułu dostaw  robót i usług oraz pozostałe/ przychody ze sprzedaży X 360 dni
 11. 11.       Rotacja zobowiązań: zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług oraz pozostałe/ przychody ze sprzedaży X 360 dni

EBITDA – wynik na działalności operacyjnej plus amortyzacja

Zarząd Grupy zdecydował o zamieszczeniu alternatywnych pomiarów wyników w celu ułatwienia i ujednolicenia oceny podstawowych wielkości finansowych w roku bieżącym i w okresach poprzednich zarówno dla Grupy jak i na tle segmentu rynku. Prezentujemy wskaźniki dotyczące rentowności, płynności oraz kapitału pracującego.

Załącznikiem do raportu jest sprawozdanie Grypy Kapitałowej Suwary za okres 2018/2019.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!