RB 17/2020 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 5 marca 2020 r., informuje, że w dniu 28 marca 2020 r. podjął uchwałę o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2020 r., na godz. 13:00.

Odwołanie Zgromadzenia spowodowane jest pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zarząd Spółki z powagą podchodzi do zaleceń związanych z unikaniem zgromadzeń i nie chce narażać żadnego z akcjonariuszy, jego pełnomocników ani pracowników Spółki  oraz notariusza na niepotrzebne ryzyko, a obecne zapisy Statutu Suwary S.A. nie zapewniają jej formalnej możliwości przeprowadzenia Zgromadzenia w wersji zdalnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!