RB 24/2020 Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472 informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000369347 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

Jednocześnie, zgodnie z art. 500 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach wraz SUWARY TECH z ograniczoną odpowiedzialnością dokonał wspólnego  ogłoszenia planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 82/2020 (5972) poz 19623 z dnia 28 kwietnia 2020r. oraz, że od dnia 29 kwietnia 2020r. w siedzibie Spółki w ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice zostaną wyłożone do wglądu Wspólników łączących się spółek:

1)      plan połączenia z załącznikami, tj.:

a)      ustalenie wartości majątku Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj na dzień 1 marca 2020r.

b)      oświadczenie, iż Spółka nie załączyła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2020r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ze względu na publikację raportu półrocznego ze względu na treść art. 499 § 4 k.s.h. tj.  Spółka sporządza zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe.

c)       projekt uchwał o połączeniu Spółek.

  1. oświadczenie sporządzone przez Suwary Tech Spółka z o.o. dla celów połączenia na dzień 1 marca 2020r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
  2. projekt uchwał o połączeniu Spółek zarówno Suwary S.A. w Pabianicach i  Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Jednocześnie zawiadamiamy, iż raportem bieżącym nr 23/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie którego przedmiotem będzie między innymi połączenie Spółki z Suwary Tech Spółka z  o.o. na dzień  28 maja 2020r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Pabianicach ul. Piotra Skargi 45/47.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!