RB 25/2020 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.05.2020 r.

Zarząd SUWARY S.A. informuje, że dnia 28.05.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 18 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień  12 maja 2020 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA. Łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Protokół z ZWZA

Szybki kontakt!
+
Wyślij!