RB 29/2020 sprostowania RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) w nawiązaniu do raport bieżącego  RB_28_2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.  w wyniku omyłki nie zamieścił terminu odwołania Pana Wojciecha Gielnika z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Po zidentyfikowaniu upublicznionego błędu w tym zakresie, Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu  24 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę nr  17 w sprawie odwołania ze składu Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Gielnika z dniem 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR-informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!