RB 31/2020 Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.

Suwary S.A. w Pabianicach („Spółka Przejmująca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z 15 kwietnia 2020r. ,nr 22/20 z dnia 28 kwietnia 2020,  nr  24/20 z dnia 13 maja 2020, 25/20 z dnia 28 maja 2020, informuje, że w powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, postanowienie z wniosku Spółki Przejmującej o wpisie w dniu 30 czerwca 2020r. w rejestrze przedsiębiorców połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Suwary Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, tj. łączenie przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku Suwary Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!