RB 36/2020 wypłata dywidendy przez spółkę zależną Ka

Zarząd Suwary  S.A. ( Emitent ) informuje, że Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o.  z siedzibą w Wołominie podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie wypłaty jedynemu wspólnikowi  Suwary S.A. zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 oraz lata poprzednie w wysokości 7.200.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych ). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1) Rozporządzenie „MAR”.

Informacja została zakwalifikowana jako poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość zaliczki na dywidendę. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!