RB 41/2020 Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. „Emitent” działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie „MAR”_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2020r. podpisana została przez spółkę zależną Kartpol Group Sp. z o.o. umowa o kredyt  nieodnawialny („Umowa”) („Kredyt”) w PLN o nr WAR/3060/20/522/CB z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Umowa zawarta została na okres do dnia 11 grudnia 2023 r.

Łączna wartość Umowy wynosi 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów  złotych). Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz finansowanie rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne: stopa bazowa WIBOR 3M powiększona o 1,65% punktu procentowego.

Wyłączne zabezpieczenie niniejszego kredytu stanowią:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 2. poręczenie wg. prawa cywilnego udzielone przez Suwary S.A. do kwoty 22.500.000,00 PLN,
 3. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez „AMHIL EUROPA” Sp. z o.o do kwoty 22.500.000,00 PLN,
 4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez WENTWORTH TECH Sp. z o.o. do kwoty 22.500.000,00 PLN,
 5. oświadczenie kredytobiorcy Kartpol Group sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 22.500.000,00 PLN  z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026 r.
 6. oświadczenie poręczyciela Suwary S.A. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 22.500.000,00 PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026 r.
 7. oświadczenie poręczyciela Wentworth Tech Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 22.500.000,00 PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026 r.
 8. oświadczenie poręczyciela Amhil Europa Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1  pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 22.500.000,00 PLN z klauzulą wykonalności do dnia 30.11.2026 r.
 9. hipoteka umowna łączna do sumy 22.500.000,00 PLN ustanowiona na:

a/  nieruchomości położonej w miejscowości Wołomin, o łącznej powierzchni 13554,0000 M2, stanowiącej własność Kartpol Group sp. z o.o. , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00016982/4 („Nieruchomość 1”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW,

b) nieruchomości położonej w miejscowości Wołomin, o łącznej powierzchni 0,8180 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Kartpol Group sp. z o.o. , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00088230/3 („Nieruchomość 2”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW,

 1. hipoteka umowna łączna do sumy 22.500.000,00 PLN ustanowiona na:

a) nieruchomości położonej w miejscowości Bydgoszcz, o łącznej powierzchni 0,7543 ha, stanowiącej własność Emitenta, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1B/00067366/7 („Nieruchomość 3”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW,

b) nieruchomości położonej w miejscowości Bydgoszcz, o łącznej powierzchni 0,2577 ha, stanowiącej własność Emitenta, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1B/00103471/1 („Nieruchomość 4”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW,

 1. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca Nieruchomości 1 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 3.000.000,00 PLN  oraz Nieruchomości 2 w kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 1.900.000,00 PLN,
 2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości 3 oraz Nieruchomości 4 w kwocie           ubezpieczenia nie niższej niż 3.000.000,00 PLN

Pozostałe warunki Umowy (w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w pełnej wysokości po dostarczeniu przez Kredytobiorcę  niezbędnych dokumentów i informacji, przeniesienia dotychczasowych zabezpieczeń kredytu oraz ustanowienia nowych zabezpieczeń, zgodnie z wymaganiami nowej Umowy z Bankiem.

Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!