RB 42/2020 Udzielenie poręczenia

Zarząd Suwary S.A. „Emitent”działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku Rozporządzenie „MAR” oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020, informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, udzielił poręczenia na zasadach ogólnych spłaty kredytu zaciągniętego na kwotę 15.000.000,00 PLN / słownie: piętnaście milionów złotych / przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. w BNP Paribas Bank Polska SA na podstawie Umowy o Kredyt Nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11 grudnia 2020 r. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 22.500.000,00 PLN z terminem ważności do dnia 30 listopada 2026 r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi, występującego na rynku usług finansowych. Informacja o udzieleniu poręczenia została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość poręczenia. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!