RB 1/2021 wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary  S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki Kartpol Group sp. z o.o.  z siedzibą w Wołominie ( spółki zależnej Emitenta – Emitent jest właścicielem 100% udziałów w spółce ) o tym, że zwyczajne zgromadzenie wspólników tej spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie na rzecz Emitenta dywidendy za rok  obrotowy 2019/2020  i lata wcześniejsze. Zgodnie z uchwałą na dywidendę przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30.09.2020 r. w kwocie 8.236.016,80 zł(słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy szesnaście złotych i 80/100) oraz kapitał zapasowy utworzony z niepodzielonego zysku za lata poprzednie w łącznej wysokości 13.763.983,20 zł. ( słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych i 20/100). Łączna kwota dywidendy wynosi 22.000.000,00 zł i zostanie rozliczona w następujący sposób:

– zalicza się na poczet dywidendy kwotę 7.200.000,00 zł (słownie siedem milionów dwieście tysięcy złotych i 00/100) wypłaconą zaliczkowo na podstawie Uchwały Zarządu numer 1/2020 z dnia 10 września 2020 r. ( RB_36_2020 z dnia 10.09.2020 r.)

– zalicza się na poczet dywidendy kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa  miliony złotych 00/100)  wypłaconą zaliczkowo na podstawie Uchwały Zarządu numer 1/2020 z dnia 16 września 2020 r. ( RB_37_2020 z dnia 16.09.2020 r. )

– pozostałą część dywidendy w kwocie 12.800.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych i 00/100) wypłacić wspólnikowi do dnia 15 lutego 2021 r.

Dniem dywidendy jest dzień podjęcia uchwały. Pozostała po wypłacie zaliczki część dywidendy, zostanie wypłacona do dnia 15 lutego 2021 roku.

Informacja została zakwalifikowana jako poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość zaliczki na dywidendę. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1) Rozporządzenie „MAR”.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!