RB 2/2021 Przyjęcie Polityki Dywidendowej Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki dywidendowej Suwary S.A., która stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 2/2021 z dnia 01.03.2021 r.

Zarząd Suwary S.A. zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Suwary przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy założeniu, że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej Suwary, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej Suwary w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2020 r.

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Suwary S.A.

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

POLITYKA DYWIDENDOWA SUWARY S.A.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!