RB 3/2021 Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Suwary S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek,  rekomendujący Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w wysokości 9 371 348,32 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100)za rok obrotowy zakończony 30 września 2020 r. w sposób następujący:

a) 5.768.837,50  zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 50/100) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) 3.602.510,82 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i 82/100) złotych na kapitał rezerwowy Spółki.

Rekomendowaną kwotę dywidendy w wysokości 5.768.837,50 zł tj. 1,25 zł na jedną akcję, zostaną objęte wszystkie akcje.  Zarząd Spółki rekomenduje aby stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 kwietnia 2021 r., a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach:

– kwota 0,63 zł dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestnicząca w dywidendzie w dniu 28 kwietnia 2021 r. oraz

– kwotę 0,62 zł dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie w dniu 28 czerwca 2021 r.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres obrachunkowy.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Suwary S.A. przyjętą w dniu 1 marca 2021 r. ( RB_2_2021 z dnia 01.03.2021 r. )

Podstawa prawna                                                                                        

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!