RB 5/2021 Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 marca 2021 r. dodatkowego punktu porządku obrad i złożenie projektu uchwały.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach na dzień 29 marca 2021 r., Zarząd Suwary S.A. („Suwary”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 marca 2021 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pani Marii Rascheva („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad ZWZA, poprzez uzupełnienie porządku obrad o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu:

„Zmiana Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5 oraz § 24.”

.Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco:

Proponowany nowy porządek:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5 oraz § 24.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Aktualizacja projektów uchwał wraz z nowym brzmieniem treści Statutu

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada projekty uchwał na ZWZA  uzupełnione o projekt uchwały przekazany przez akcjonariusza.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!