RB 6/2021 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 29.03.2021 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach informuje, że dnia 29.03.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 17 uchwał, których treść, a także liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień  13 marca 2021 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA. Łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

 Podstawa prawna: Art. 19 ust. 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Protokół ZWZA wraz z uchwałami z dnia 29.03.2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019_2020

Szybki kontakt!
+
Wyślij!