RB 8/2021 Wypłata dywidendy

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 29 marca 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,25 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 5.768.837,50 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch  ratach, w następującym podziale: kwota 0,63 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz kwota 0,62 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Dniem dywidendy jest dzień 13 kwietnia 2021 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 28 kwietnia 2021 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 28 czerwca 2021 roku (dla drugiej raty dywidendy).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szybki kontakt!
+
Wyślij!