RB 11/2021 Rejestracja zmian w Statucie Suwary S.A.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. powziął informację, że zgodnie z uchwałami nr 16 i nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 29 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki.

Zarejestrowane zmiany w Statucie zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, ustalony uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 31 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załącznik nr 1 – Zarejestrowane zmiany statutu

Załącznik nr 2 – Statut Spółki tekst jednolity 31.03.2021

Szybki kontakt!
+
Wyślij!