RB 12/2021 Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 10_2021 z dnia 07.05.2021 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 14.06.2021 otrzymał dwustronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy SUWARY SA ( Sprzedający )  i BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE z siedzibą w Sochaczewie ( Kupujący ).  Umowa określa zasady współpracy pomiędzy stronami, polegającą na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 5L i butelek o pojemności 1L . Umowa zawarta jest na okres 5 lat. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 5 letniej sprzedaży  osiągnie  wielkość 12,5  mln PLN. Umowa zawiera kary umowne:

1)            w przypadku opóźnienia w dostawie TOWARU względem terminu określonego w zamówieniu – w stawce 0,35% wartości netto zamówienia dotkniętego w/w opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jak 50% tej wartości;

2)            w przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego TOWARU na TOWAR wolny od wad – w stawce 0,35% wartości netto TOWARU dotkniętego wadą za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jak 50% tej wartości.

 Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Podstawa prawna art.17 ust.1 MAR

Szybki kontakt!
+
Wyślij!