RB 13/2021 Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 15.07.2021 została podpisana jednostronnie  przez spółkę  Suwary SA ( Sprzedający )  z   Orlen Oil sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( Kupujący ),  istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Suwary SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 2l i 4l. Umowa zawarta jest na okres 3 lat. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 3 letniej sprzedaży  osiągnie  wielkość 5,8 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne w przypadku:

a)            nie wykonania dostawy w całości lub w części we wskazanym  terminie w zamówieniu bieżącym w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego  zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż  2500zł.

b)           nieterminowej realizacji obowiązków Dostawcy związanych ze skuteczną likwidacją braków  ilościowych i wad  jakościowych w wysokości: 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia.

c)            wprowadzenie do obrotu opakowań Odbiorcy, bez jego zgody w wysokości 1.000.000 zł (słownie: milion złotych)

d)           nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego  Dostawcy w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)

W przypadku, gdy skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania  przez Dostawcę  Umowy w

zakresie opisanym powyżej, po stronie Odbiorcy  nastąpi szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej

kary umownej, Odbiorcy  przysługiwało będzie prawo dochodzenia od Dostawcy  odszkodowania

uzupełniającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Podstawa prawna art.17 ust.1 MAR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!