RB 16/2021 Udzielenie poręczenia

Zarząd Suwary S.A. „Emitent”_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie „MAR”_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, udzielił poręczenia na zasadach ogólnych spłaty kredytu zaciągniętego na kwotę 13.000.000 zł / słownie: trzynaście milionów złotych / przez Spółkę Amhil Europa sp. z o.o. ( spółka powiązana – akcjonariusz ) w ING Bank Śląski S.A.  na podstawie Umowy Kredytu nr 858/2016/00001241/00 z dnia 4 stycznia 2017 r i aneksu do niej z dnia 5 sierpnia 2021 r. Poręczenie zostało udzielone do dnia 10 sierpnia 2022 r. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi, występującego na rynku usług finansowych.

Informacja o udzieleniu poręczenia została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość poręczenia. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!