RB 39/2020 Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ( Sprzedający ) otrzymał jednostronnie podpisaną przez  Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie oraz Libra Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie ( Kupujący ) istotną umowę wraz z aneksem do niej. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol Group sp. z o.o. określonych produktów – kartuszy oraz akcesoriów do nich wraz z usługą nadruku. Kartpol Group dostarcza produkty do firm Selena Industrial Technologies i Libra na warunkach zapisanych w umowie i aneksie do niej z dnia 11.04.2020 r. z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r. Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2021 r. z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna, szacowana wartość umowy osiągnie  wielkość około  30 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia w wysokości  5% wartości niedostarczonego zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz możliwość obciążenia Sprzedającego wszelkimi dodatkowymi kosztami i wydatkami związanymi z zakupem ewentualnych zamienników od innych dostawców. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Informacja została zakwalifikowana jako poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość  kontraktu. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna                                                                                                        

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!