RB 19/2021 Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Suwary S.A. „Emitent”_działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie „MAR”_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w związku z raportami bieżącymi nr:

23/2016 (kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla Suwary S.A.) z dnia 12.12.2016 r.

oraz 23/2016K z dnia 19.12.2016 r.

oraz 48/2017 z dnia 07.12.2017 r.

oraz 3/2018 z dnia 15.02.2018 r.

oraz 21/2018 z dnia 07.12.2018 r.

oraz 1/2019 z dnia 03.01.2019 r.

oraz 40/2020 z dnia 11.12.2020 r.

w dniu dzisiejszym tj. 01.10.2021 r. podpisany został aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) w PLN o nr WAR/3060/16/314/CB z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Aneks do w/w umowy zmienia okres udostępnienia kredytu wynikający z umowy  do dnia 4 października 2022r.

Warunki finansowe uległy zmianie w zakresie marży kredytu, która wzrosła o 0,1 p.p. w porównaniu do pierwotnych warunków.

Prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu za bieżący okres jego udostępnienia, uległa zmniejszeniu.

 Podstawa prawna art. 17 MAR

Szybki kontakt!
+
Wyślij!