RB 20/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022, który rozpoczął się 1 października 2021 roku i zakończy się 30 września 2022 roku:

28.01.2022 – jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020/2021

28.01.2022 – skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020/2021

25.02.2022 – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2021/2022

30.06.2022 – skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2021/2022

29.08.2022– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2021/2022

Zarząd spółki Suwary S.A. oświadcza, że:

•zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji raportu za II i IV kwartał;

•zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy;

•zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, że nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego. W skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;

•zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia, Emitent informuje, że w przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej emitenta będą sporządzane w formie jednego dokumentu

•Wszystkie raporty okresowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.suwary.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie

Podstawa prawna        

 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Szybki kontakt!
+
Wyślij!