RB 25/2021 Zawiadomienie o zmniejszenie udziału poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Maria Apostolova Rascheva, działającej w imieniu własnym oraz w imieniu spółki Sungai PE Holdings Ltd z siedziba w Larnace ( dalej „Sungai” ) jako Dyrektor Sungai, sporządzone w trybie art. 69 ust.1, ust.2 i ust.4 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust.1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów.

 W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.

 Zawiadomienie o zbyciu akcji

Podstawa prawna: art. 70 ust.1 ustawy o ofercie

03.12.2021 r.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!