RB 26/2021 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Maria Apostolova Rascheva, działającej w imieniu własnym, sporządzone w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 20% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.

Podstawa prawna: art. 70 ust.1 ustawy o ofercie

23.12.2021

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!