Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2023 dla Suwary S.A.

Szanowni Państwo,


SUWARY S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęła proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych na 2-kolejne lata obrotowe dla SUWARY S.A. oraz spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej SUWARY  jak również do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem sprawozdań finansowych.


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Prosimy o przedstawienie oferty na okres 2 letni – począwszy od sprawozdania półrocznego za okres 2021/2022.


Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych SUWARY., biorąc pod uwagę kryteria wyboru oferty opisane w załączniku nr 3.


Na Państwa oferty czekamy do 18.02.2022 r., do godz. 17:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy o przesyłanie ofert do poniżej wymienionych osób:

1.    Barbara Czapska  –  Główny Księgowy Grupy Kapitałowej SUWARY bczapska@suwary.com.pl
2.    Krzysztof Gzyl – Dyrektor Finansowy Grupy Wentworth Tech Polska kgzyl@wwtech.eu  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kierowanie pytań na adres mailowy: bczapska@suwary.com.pl lub kontakt pod numerem telefonu +48 600 996 543. Na ewentualne pytania czekamy do 18.02.2022 r., godz. 16:00. Pytania i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie refundujemy żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty np.  pokazami, prezentacjami. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi oferent.
 

Zastrzegamy, iż SUWARY S.A. ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania. Informujemy również, iż jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą SUWARY S.A. dotyczącą wyboru biegłego rewidenta na lata 2021/2022 i 2022/2023 oraz podpisanie umowy na badanie przez Zarząd SUWARY S.A., a ewentualne wcześniejsze rozmowy lub informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy na badanie. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi SUWARY S.A. – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

Załącznik nr1 – Zakres i terminy do zapytania ofertowego grupy Suwary za lata 2021 2023

Załącznik nr2 – Lista dokumentów składających się na ofertę

Załącznik nr3 – Kryteria wyboru firmy audytorskiej

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!