RB 1/2022 Zawarcie umowy leasingu przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. z BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Emitent ) powziął w dniu dzisiejszym informację o zawarciu dnia 22 lutego 2022 roku umowy leasingu przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 11D, zarejestrowaną w KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000080388. NIP 1251076610, REGON: 016275990 zwaną „ Korzystającym” z BNP Paribas Leasing Services sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000098813 posiadającą NIP: 521-31-10-063 zwaną dalej „Finansującym”.

Przedmiotem leasingu są:

1) Wtryskarka NETSTAL Elios 550-6000, rok produkcji 2021

2) Forma do wtryskarki Otto Hofstetter AG, rok produkcji 2021

 3) 48-gniazdowa forma wtryskowa do produkcji aplikatora VD-17, rok produkcji 2021

Cena zakupu przedmiotowych maszyn wynosi netto: 1.080.388,25 EUR.

Pierwsza rata (20% wartości początkowej) wynosi netto: 216.077,65 EUR.

Wartość końcowa przedmiotu leasingu (1% wartości początkowej) wynosi netto: 10.803,88 EUR.

Okres umowy leasingu wynosi: 60 miesięcy

Pozostałe raty leasingowe wynoszą: 18.151,44 EUR

Oprocentowanie zmienne, stawka bazowa: EURIBOR 3M

Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

Podstawa prawna                                                                                                         

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

22.02.2022 r.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!