RB 2/2022 Opinia Rady Nadzorczej Suwary S.A. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2021 r.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej „Emitent lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Suwary S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek,  rekomendujący Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku  netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. w wysokości 39 041.089,76 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i 76/100) w sposób następujący:

a) 5.307.330,50 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 50/100 złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) 33 733 759,26 zł (słownie:  trzydzieści trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 26/100 ) na kapitał rezerwowy Spółkiz przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

Rekomendowaną kwotę dywidendy w wysokości 5.307.330,50 zł tj. 1,15 zł na jedną akcję, zostaną objęte wszystkie akcje.  Zarząd Spółki rekomenduje aby stosownie do postanowień art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 kwietnia 2022 r., a wypłata dywidendy nastąpiła jednorazowo w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Rada Nadzorcza opiniując pozytywnie wniosek dotyczący sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. wzięła pod uwagę deklarację Zarządu o planie dokonania wypłaty kolejnej dywidendy przed zakończeniem roku obrotowego tj. dniem 30 września 2022 r. Wpłata kolejnej dywidendy nastąpi na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielonego Zarządowi z kapitału rezerwowego Spółkiutworzonegoz przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2021 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres obrachunkowy.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Suwary S.A. przyjętą w dniu 1 marca 2021 r. ( RB_2_2021 z dnia 01.03.2021 r. )

Podstawa prawna                                                                                                                        

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!