RB 3/2022 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki  podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jarosława Witczaka  w skład Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Pan Jarosław Witczak oświadczył, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego powołanie do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki naruszałoby przepisy prawa lub Statutu Spółki oraz że:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 ani 591 Kodeksu spółek handlowych;

3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki jako członek jej organu;

4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Życiorys Pana Jarosława Witczaka stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

 – art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

– § 10 w związku z § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Życiorys Jarosława Witczaka

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!