RB 4/2022 Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022 i 2022/2023 oraz przeglądów półrocznych.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki  firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1, wpisanej na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3363, jako biegłego rewidenta uprawnionego do badania  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy2021/2022 i 2022/2023 oraz przeglądów półrocznych.

Wyboru dokonano zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki,  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu. Spółka korzystała z usług 4AUDYT  w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2019/2020 i 2020/2021.

W związku z wyborem, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza  zobowiązała Zarząd do zawarcia stosownej umowy ze wskazanym podmiotem.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!