Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.03.2022 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice z następującym porządkiem obrad:

1.            Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.            Sporządzenie listy obecności.

4.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6.            Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

7.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.

10.          Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki wraz z sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

11.         Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

12.          Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020/2021.

13.         Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020/2021.

14.         Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

16.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

17.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary S.A.

18.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A.

19.          Wolne wnioski.

20.         Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 14 marca 2022 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: wza@suwary.com.pl

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z pozostałymi dokumentami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna

Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A. ZA 2020_2021

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

RAPORT BIEGŁEGO DO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

WNIOSEK ZARZĄDU S PRAWIE PODZIAŁU ZYSKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Szybki kontakt!
+
Wyślij!