RB 10/2022 Wypłata dywidendy

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 30 marca 2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,15 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję). Kwota dywidendy na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 5.307.330,50 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 50/100 złotych). Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dniem dywidendy jest dzień 13 kwietnia 2022 r., a datą wypłaty dywidendy jest dzień 28 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!