RB 12/2022  Otrzymanie dwustronnie podpisanej istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ( RB_11_2022 r. z 21.04.2022 r. ) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ( Sprzedający ) otrzymał podpisaną dwustronnie istotną umowę z Seleną Industrial Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (  Kupujący ). Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Kartpol Group sp. z o.o. określonych produktów – kartuszy oraz akcesoriów do nich wraz z usługą nadruku. Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2024 r. z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z ustaleniami stron, łączna szacowana wartość umowy osiągnie  wielkość około  47 mln PLN. Umowa zawiera karę umowną w przypadku braku realizacji zamówienia w wysokości  3% wartości niedostarczonego zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz możliwość obciążenia Sprzedającego wszelkimi dodatkowymi kosztami i wydatkami związanymi z zakupem ewentualnych zamienników od innych dostawców. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Informacja została zakwalifikowana jako poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość  kontraktu. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna                                                                                                   

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!