RB 13/2022 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. „Emitent” działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie „MAR”_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 sierpnia 2022 r. podpisany został przez spółkę zależną Kartpol Group Sp. z o.o. aneks do umowy o kredyt  nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11.12.2020 r. z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. O zawarciu umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2020 z dnia 11.12.2020 r. W wyniku zawartego aneksu nastąpiła zmiana:

 – waluty udzielonego kredytu z PLN na EUR, kwota zadłużenia w EUR zostanie przeliczona po kursie negocjowanym,

– stopy bazowej  z WIBOR 3M powiększonej o 1,65% na stopę bazową EURIBOR 3M powiększonej o 1,65%

Zabezpieczenie kredytu nie ulega zmianie i pozostaje takie samo jak dla umowy o kredyt nieodnawialny, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2020 z dnia 11.12.2020 r.

Zawarcia przedmiotowego aneksu nastąpiło bez prowizji i opłat na rzecz Banku.

Informacja o zawarciu aneksu do umowy kredytowej została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!