Akcjonariat Suwary S.A.

Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów
Walter T. Kuskowski * 3 039 777 65,87% 3 039 777 65,87%
Maria Rascheva
998 152 21,63% 998 152 21,63%
Inni akcjonariusze 577 141
12,50% 577 141
12,50%
OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00%

 * Poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o.  i Savtec Sp. z o.o.

kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:

2.097.760 akcji Serii A
2.097.760 akcji Serii B.
419 550 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł.