RB 17/2022 Zgłoszenie przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.” z siedzibą w Słupsku zamiaru przeprowadzenia koncentracji polegającej na przejęciu większościowego pakietu akcji Spółki

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 29.09.2022 r., informuje, że Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.” z siedzibą w Słupsku („Inwestor”) poinformowało Spółkę o planowanym złożeniu przez Inwestora zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru przeprowadzenia koncentracji polegającej na przejęciu większościowego pakietu akcji […]

RB 16/2022 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania listu intencyjnego oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie sprzedaży większościowego pakietu akcji Spółki Podstawa prawna: art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje do publicznej wiadomości […]

RB 15/2022 Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 września 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Waltera Tymona Kuskowskiego działającego w imieniu Amhil Europa sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie oraz Wentworth Tech sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej, sporządzone w trybie Art. 69 ust. 1  […]

RB 14/2022 Powiadomienie o transakcjach w trybie art.19 ust. 1 MAR

Zarząd Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( dalej „Emitent”, „Spółka” ) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. otrzymał od Amhi Europa sp. z o.o. oraz Wentworth Tech sp. z o.o. – osób blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Walterem Tymonem Kuskowskim, Prezesem Zarządu Spółki Suwary S.A. z siedzibą […]

RB 13/2022 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. „Emitent” działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie „MAR”_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 sierpnia […]

Szybki kontakt!
+
Wyślij!