WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 154 857 104 606 95 262 97 145 169 356
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

5 723

1 917

6 569 5 729 12 277
Zysk (strata) brutto 1 791 543 5 171 3 804 9 447
Zysk (strata) netto 22 (498) 3 738 2 640 11 570
Aktywa razem 164 707 111 572 115 406 103 247 97 988
Zobowiązania długoterminowe 66 322 16 057 21 127 19 383 21 857
Zobowiązania krótkoterminowe 42 353 39 505 37 771 31 094 26 001
Kapitał własny 42 353 56 010 56 508 52 770 50 130
Kapitał zakładowy 9 230 9 230 9 230 9 230 9 230
Liczba akcji ogółem  4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070
Liczba akcji bez akcji własnych 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070 4 615 070
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0
dane na podstawie raportu RS 2016 RS 2015 RS 2014 RS 2013 RS 2012