Kalendarium publikacji raportów okresowych i okresy zamknięte
SUWARY S.A. w roku obrotowym 01.10.2021 – 30.09.2022
Data publikacji raportu okresowegoRaport okresowyOkres zamknięty
28.01.2022jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020/2021od 2021-12-29 do 2022-01-28
28.01.2022skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020/2021od 2021-12-29 do 2021-01-28
25.02.2022skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2021/2022od 2022-01-26 do 2022-02-25
30.06.2022skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2021/2022od 2022-05-31 do 2022-06-30
29.08.2022skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2021/2022od 2022-07- 30 do 2022-08-29
     

Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

 Kogo obowiązują okresy zamknięte?

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

 Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

 Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.